Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest: “KWIAT PAPROCI Monika Miszta” siedzibą: ul. Bursztynowa 35/5A,NIP:7123411589, REGON: 387727699, e-mail: sklep@kwiatpaproci.eu, zwany dalej ”KWIAT PAPROCI”.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@kwiatpaproci.eu lub pocztowo na adres wskazany w ust. 1 powyżej.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (“RODO”).
 4. Polityka prywatności znajduje zastosowanie, w momencie korzystania z usług elektronicznych, tzn. dokonujesz rejestracji w Sklepie Internetowym, składasz Zamówienie w Sklepie Internetowym, kontaktujesz się za pomocą poczty elektronicznej: sklep@kwiatpaproci.eu , korzystasz z Newslettera. 5. Dane osobowe przetwarzane przez KWIAT PAPROCI są uzyskiwane bezpośrednio od Klientów, w związku z korzystaniem z usług firmy. W zależności od usług, z jakich korzystasz, przetwarzane są następujące dane osobowe:
 5. KWIAT PAPROCI wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług firmy KWIAT PAPROCI, zarządzania kontem w Panelu Hurtowym oraz realizacji zamówień, obsługi zwrotów i reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, wysyłki Newslettera. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 6. KWIAT PAPROCI wysyła do Klientów komunikaty marketingowe w postaci newslettera na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę.
 7. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła KWIAT PAPROCI, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Użytkownik, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym może zrezygnować z newslettera także poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika. Wycofanie zgody możliwe jest także poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: sklep@kwiatpaproci.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. KWIAT PAPROCI wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Usługodawca wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, Usługodawca nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, Usługodawca może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 10. KWIAT PAPROCI powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu firmy. KWIAT PAPROCI udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej Sklepu Internetowego, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, realizację płatności związanych z zamówieniami w Sklepie Internetowym, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz firmy. KWIAT PAPROCI powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu firmy KWIAT PAPROCI. W przypadku przekazywania danych, KWIAT PAPROCI zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz firmy
 11. KWIAT PAPROCI nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w pkt. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw firmy.
 12. KWIAT PAPROCI nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 13. KWIAT PAPROCI przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami, tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na firmę KWIAT PAPROCI przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres  obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec  takiego przetwarzania.
 14. KWIAT PAPROCI zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 15. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez firmę KWIAT PAPROCI.
 16. Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 17. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw „marketingowy” – Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest firmie KWIAT PAPROCI niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez KWIAT PAPROCI przetwarzania objętego sprzeciwem. KWIAT PAPROCI przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez firmę KWIAT PAPROCI danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są firmie KWIAT PAPROCI niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 18. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub/ i usunięcia danych osobowych. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
 19. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa:http://www.uodo.gov.pl
 20. Pozyskane przez KWIAT PAPROCI dane nie będą profilowane.